تمام مدلها

اطلاعات فنی

 

 

 

طبقه بندی مصرف استاندارد ۳۳ – اماکن پرتردد EN 685
قطر ۲ میلیمتر EN 428
ابعاد ۲۵۰Χ ۲۵۰ میلیمتر
۳۰۰Χ ۳۰۰ میلیمتر
۵۰۰Χ ۵۰۰ میلیمتر
EN 430
وزن ۴/۱ کیلوگرم در متر مربع EN 427
مقاومت سایشی (میلیمتر مکعب) M
ΔL < 0/0400 میلیمتر
EN 660-1
میزان فرورفتگی (میلیمتر) < 0/04 EN 433
مقاومت در برابر چرخ صندلی اثری مشاهده نمیشود EN 425
مقاومت در برابر انتقال گرما (K/W) ۰/۶۹ DIN 51612
مقاومت در برابر آتش B1 DIN 4102
مقاومت در برابر نور ۵-۶ EN ISO 105-B02
عایق صدا حدود ۲ دسی بل ISO 140/ISO 717
مقاومت در برابر مواد شیمیایی در برابر مواد مختلف مقاومت دارد DIN 423
مقاومت و ثبات ابعاد در برابر حرارت < 0/15 % EN 434

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.