تمام مدلها

اطلاعات فنی

اطلاعات فنی استاندارد Exclusive 260 Exclusive 200
طبقه بندی EN 685 تجاری صنعتی کلاس: 31 و 23 کلاس: 32 ,23
مجموع صخامت EN 428 2.60 mm 2 mm
صخامت لایه لباس EN 429 0.25 mm 0.40 mm
مجموع وزن EN 430 1690 2 150 g/m2
دندانه باقی مانده EN 433 ≥ 0.35 mm 0.10 mm ≥
ثبات ابعاد EN 434 0.40% ≥ 0.40% ≥
واکنش به اتش EN 13501-1 ASTM E648 B-s1 B-s1
مقاومت در برابر لغزش DIN 51130 EN 13893 R10 ≥ 0.3 R10 ≥ 0.3
رنگها 8 12
فرم تحویل EN 426 Rolls: 30 lm * 2m Rolls: 25 lm * 2m
آکوستیک ISO 717.2 19 db 13 db

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.