تمام مدلها

اطلاعات فنی

عرض 4,845 2343 965 902 1,455
ارتفاع 1,830 234235 1,085 234235 1,415
عمق 1,455 (front) 1,028 (front) 1,388
سطح 2,795 (rear) 965 (rear) 1,384
کیفیت 1,591 (front) 1,155 4566 70
مقاومت 1,591 3452 880

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.